PL EN RU
LUCIANO BARDI, WOJCIECH GAGATEK, CARINE GERMOND, KARL MAGNUS JOHANSSON, WOLFRAM KEISER, SILVIA SASSANO The European Ambition. The Group of the European People’s Party and European Integration
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Książka, której autorami są Luciano Bardi, Wojciech Gagatek, Carine Germond, Karl Magnus Johansson, Wolfram Keiser, Silvia Sassano, „The European Ambition. The Group of the European People’s Party and European Integration” stanowi owoc współpracy i badań sześciu Autorów, prowadzonych nad ewolucją oraz działaniami najpierw Grupy Chrześcijańsko-Demokratycznej (CD), a potem Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i wpisuje się w cykl publikacji, analizujących ewolucję europejskich ugrupowań politycznych oraz ich wyjątkowy wpływ na politykę, ale i rozwój Unii Europejskiej. W pierwszej części pracy jej Wolfram Keiser dokładnie przedstawił, jaka była jej geneza, charakter oraz ewolucja Grupy CD/ EPL. W tym rozdziale autor nie stroni od pokazania tła politycznego i historycznego podejmowanych przez EPL decyzji. W rozdziale drugim znajdziemy wnikliwą analizę wpływu, jaki EPL miała na wypracowanie kolejnych reform instytucjonalnych oraz przygotowanie traktatów UE, w tym wyjątkowy wpływ na konstytucjonalizację i wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego (PE). Carine Germond w trzeciej części zanalizowała rolę Grupy w tworzeniu i prowadzeniu polityki wewnątrz Unii Europejskiej. Do swojej analizy wybrała cztery najważniejsze obszary: politykę gospodarczą i monetarną, społeczną, ekologiczną/środowiskową oraz rolną. Rozważania na temat wpływu i kształtowania innej ważnej sfery – polityki zewnętrznej UE, obejmującej polityki: zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handlową (w tym też handel zagraniczny), politykę rozwoju, aż w końcu również politykę rozszerzenia UE, znajdziemy w rozdziale czwartym. Luciano Bardi w rozdziale piątym zajął się EPL z perspektywy partii politycznej i jej wpływu na rozwój europejskiego systemu partyjnego. Analizę pozycji EPL jako zasadniczego aktora na scenie partyjnej Parlamentu Europejskiego osadził w kontekście roli EPL w relacjach unijnymi instytucjami, na pierwszym planie z PE, ale również z Komisją i Radą Europejską. Praca opiera się m.in. na analizie dokumentów programowych, manifestów wyborczych jednego z najważniejszych ugrupowań politycznych na poziomie ogólnoeuropejskim, mających wciąż największy wpływ na podejmowane w UE decyzje polityczne. Należy podkreślić, że jest to cenna i bardzo ciekawa praca, a Czytelnik z pewnością nie będzie zawiedziony lekturą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top