PL EN RU
Integracja obywateli Ukrainy jako nowy etap procesu narodotwórczego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odwołując się do koncepcji narodu Ernsta Renana i procesu narodotwórczego Antoniny Kłoskowskiej, jak również bazując na ustaleniach Samuela Huntingtona, autor podejmuje weryfikację hipotezy, zgodnie z którą polska wspólnota narodowa zachowując swój demograficzny i etnokulturowy rdzeń ulega ukrainizacji w sferze świadomości zbiorowej. W tym celu, stosując opracowane przez Tadeusza Klementewicza wyjaśnienie przyczynowe i wyjaśnianie integralne działań i zjawisk politycznych, analizuje oddziaływanie migracji na procesy narodotwórcze, status obywateli Ukrainy w Polsce, problemy asymilacji i integracji oraz, co przemawia za ukrainizacją narodu polskiego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i redakcja naukowa R. Traba, Warszawa 2021 (tytuł oryginału: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frűhen Hochkulturen).
 
2.
Brocket T., From “in-betweenness” to “positioned belongings”: second-generation Palestinian-Americans negotiate the tensions of assimilation andtransnationalism, «Ethnic and Racial Studies» 2020, nr 43(16).
 
3.
Brunarska Z., Ukraińscy migranci w Polsce: sytuacja obecna, [w:] Z. Brunarska, M. Grotte, M. Lesińska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR Working Papers 60/118, grudzień 2012.
 
4.
Bukowski M., Duszczyk M. (red.), Gościnna Polska 2022+, Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?, Warszawa 2022.
 
5.
Chlebowczyk J., O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVII do początków XX w.), Warszawa–Kraków 1983.
 
6.
Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
 
7.
Hobsbawm E., Problemy z definicją nacjonalizmu, [w:] tenże, O nacjonalizmie, tłum. A. Wojtasik i in., wstęp, wybór i opracowanie D. Sassoon, Warszawa 2022.
 
8.
Horowitz D.L., Ethnic Groups in Conflict, Berkeley–Los Angeles–London 1985.
 
9.
Huntington S.P., Who are we? The Challenges To America’s National Identity, New York–London–Toronto–Sydney 2004.
 
10.
Jabłonowski M., Jakubowski W., Włodarczyk M., Zarys historii do 1945 roku. Нарис исторії до 1945 року, Warszawa–Olsztyn 2022.
 
11.
Jasińska-Kania A., Łodziński S., Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne, [w:] A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa 2009.
 
12.
Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 
13.
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.
 
14.
Posern-Zieliński A., Między indygenizmem a indianizmem. Andyjscy Indianie na drodze do etnorozwoju, Poznań 2005.
 
15.
Renan E., Co to jest naród, [w:] L. Zdybel (red.), Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Lublin 1998.
 
16.
Smith R., Mexican New York: Transnational Worlds of New Immigrants, California 2006.
 
17.
Thiesse A.-M., Powstawanie tożsamości narodowych. Europa w wiekach XVIII–XX, przeł. B. Losson, Warszawa 2019 (tytuł oryginału: La crèation des Identitès national es. Europe XVIIIe–XXe siècle).
 
18.
Tilly Ch., Reflections on the History of European State-Making, [w:] Ch. Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975.
 
19.
Wierzbicki A., Mitologia nowej wspólnoty narodowej, [w:] Przegrana wojna. Konflikt na Ukrainie, beneficjenci i bankruci, Wrocław 2022.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top