PL EN RU
Information security as exemplified by the crime of espionage in the Polish and Swedish criminal law
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data publikacji: 18-12-2019
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zakres przedmiotowy analizy zawartej w tekście dotyczy rozwiązań prawnych w zakresie penalizacji przestępstwa szpiegostwa w kontekście bezpieczeństwa informacji. W tekście za główny cel przyjęto dokonanie analizy przestępstwa szpiegostwa w polskich regulacjach karnomaterialnych z uwzględnieniem analizy porównawczej z adekwatnymi szwedzkimi regulacjami karnomaterialnymi. W celu uszczegółowienia problemu badawczego w pracy przedstawiono następujące pytania badawcze: (1) W jakim zakresie rozwiązania prawne dotyczące penalizacji przestępstwa szpiegostwa są skuteczne w ściąganiu i zwalczaniu tego rodzaju przestępstw? (2) Jakie zmiany w zakresie rozwiązań prawnych penalizujących akty szpiegostwa można zaproponować? Analiza zawarta w tekście jest głównie ujęciem dogmatyczno-doktrynalnym, jednakowoż zastosowano również wykładnię porównawczą (w zakresie karnomaterialnych regulacji penalizujących przestępstwo szpiegostwa w Polsce i Szwecji) oraz wykładnię teleologiczną i funkcjonalną (w celu reinterpretacji wybranych ustalonych lub dyskutowanych doktrynalnych ujęć).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (39)
1.
Andrejew I. Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1978.
 
2.
Andrejew I., Pławski S., Prawo karne, Część szczególna, Warszawa 1953.
 
3.
Bafia J., Hochberg L., Siewierski M., Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965.
 
4.
Brush M., The Swedish Penal Code of 1965, “Duke Law Journal” 1968, no. 1.
 
5.
Budyn-Kulik M., Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [in:] M. Mozgowa, et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 
6.
Chomętowski J., Miszewski S., Szpiegostwo i ochrona tajemnicy w prawie karnym państw obcych, Warszawa 1965.
 
7.
Ciecholewski L., Szpiegostwo w świetle przepisów K.K. oraz badań postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Biuro Śledcze MSW w latach 1979–1982 (diploma thesis), Legionowo 1984.
 
8.
Daszkiewicz K., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1981 r. I KR 171/81, “Państwo i Prawo” 1983, no. 1.
 
9.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2002.
 
10.
Górka M., Otwarte źródła informacji – nowa czy klasyczna formuła wywiadu?, [in:] Górka M. (ed.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, Toruń 2016.
 
11.
Górka M. (ed.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, Toruń 2016.
 
12.
Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Warszawa 1985.
 
13.
Hoc S., Szpiegostwo w nowym kodeksie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1998, no. 1–2.
 
14.
Jański J., Szpiegostwo w czasie pokoju (diploma thesis), Warszawa 1975.
 
15.
Kardas P., Komentarz do art.130 Kodeksu karnego, [in:] Zoll A., Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W. (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2013.
 
16.
Kinberg O., Criminal Policy in Sweden During the Last Fifty Years, “Journal of Criminal Law and Criminology” 1933, vol. 24.
 
17.
Konarska-Wrzosek V., Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 
18.
Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2013.
 
19.
Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.
 
20.
Kunze E., Karalne postacie przygotowania przestępstwa w polskim prawie karnym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, no. 3–4.
 
21.
Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatyczna, Warszawa 2016.
 
22.
Man arrested for ‚refugee espionage’ in Sweden, https://www.thelocal.se/201702..., 16.07.2016.
 
23.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 
24.
Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
 
25.
Mozgowa M., Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 
26.
Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.
 
27.
Nowosad A., Bójka i pobicie, Warszawa 2014.
 
28.
Pikulski S., Przestępstwo szpiegostwa w teorii i praktyce, Warszawa 1987.
 
29.
Popławski H., Działanie na szkodę interesów PRL przez nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą, “Palestra” 1985, no. 29/6 (330).
 
30.
Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, “Przegląd Politologiczny” 2010, no. 3.
 
31.
Spies have been identified in Sweden: Intelligence agency, https://www.thelocal.se/201702....
 
32.
spies-have-been-identified-in-sweden-intelligence-agency, 16.07.2016.
 
33.
Spies in Sweden mostly from China, Russia, Iran, https://www.thelocal.se/201212..., 16.07.2016.
 
34.
Starzyński P., Nawacki M., Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie, Warszawa 2013.
 
35.
Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2006.
 
36.
Suworow W., Szpieg czyli podstawy szpiegowskiego fachu, Poznań 2016.
 
37.
Sweden set for tougher laws against spying, https://www.thelocal.se/201310....
 
38.
Zgoliński I., Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [in:] Konarska--Wrzosek V., et al. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 
39.
Zoll A., Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W. (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888