PL EN RU
How the means of electing the President of Poland acts to distort roles within the country’s political system
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Political Systems, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 28-10-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
This article is concerned with the relationship between more than 30 years of universal direct election to the post of President of the Republic of Poland and the essence of the roles associated with that position. The hypothesis put forward for testing has been that elections of the above kind give rise to distortions in the systemic model associated with the Polish Presidency. The legitimisation of the President at the ballot box reinforces the efforts of many holders of the office to introduce ruling-related elements of the Presidency in practice, in the context of the political system. Elections also strengthen relations between the President and his political camp, in this way undermining the presidential arbitration function. In essence, an election campaign is subject to mechanisms of “Prime Minister-isation”, whereby a candidate for President usually presents (feels obliged to present) a programme appropriate for an organ truly engaged in the pursuit of state policy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Bankowicz M., System polityczny Republiki Włoskiej, [in:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł (eds.), Systemy polityczne 2: Ustroje państw współczesnych, Kraków 2020.
 
2.
Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2015, Warsaw 2020.
 
3.
Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
 
4.
Dziemidok-Olszewska B., M. Kowalska, K. Leszczyńska, M. Michalczuk-Wlizło, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku, Lublin 2018.
 
5.
Gebethner S., Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich 1990 r., [in:] S. Gebethner, K. Jasiewicz (eds.), Dlaczego tak głosowano. Wybory prezydenckie ’90, Warsaw 1993.
 
6.
Giudice F. del (cura), Constituzione esplicata spiegata articolo per articolo, Napoli 2017.
 
7.
Glajcar R., Dwadzieścia pięć lat powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce. Potrzeba rewizji?, «Studia Politologiczne» 2016, vol. 42.
 
8.
Glajcar R., Podzielona egzekutywa – relacje między Prezydentem RP a Radą Ministrów w latach 2007–2013, [in:] D. Plecka (ed.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice 2014.
 
9.
Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, «Przegląd Sejmowy» 1996.
 
10.
Jamróz A., Status konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji (propozycje wykładni), [in:] S. Bożyk (ed.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013.
 
11.
Majcherek J. A., Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989–1999, Warsaw 1999.
 
12.
Małajny R. M., Trzy teorie podzielonej władzy, Warsaw 2001.
 
13.
Mażewski L., Prezydent RP w projekcie konstytucji Prawa i Sprawiedliwości oraz według prezydenta Lecha Kaczyńskiego, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 2010, no. 3.
 
14.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 
15.
Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warsaw 1999.
 
16.
Patyra S., Dualizm egzekutywy – konieczność czy anachronizm?, [in:] D. Dudek (ed.), Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej, czy nie zmieniać?, Lublin 2017.
 
17.
Sadurski W., Polski kryzys konstytucyjny, Łódź 2020.
 
18.
Sarnecki P., Konstytucyjna pozycja prezydenta wybieranego przez parlament w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, [in:] S. Bożyk (ed.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, Białystok 2009.
 
19.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warsaw 2005.
 
20.
Słomka T., Socjalistyczna demokracja parlamentarna: granice porozumienia ustrojowego w 1989 r., «Studia Politologiczne» 2009, vol. 15.
 
21.
Słomka T., Style prezydentury. Analiza porównawcza, «Przegląd Sejmowy» 2005, no. 6.
 
22.
Suska A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego, Toruń 2019.
 
23.
Walczak-Duraj D., Główne uwarunkowania przebiegu kampanii prezydenckiej, [in:] S. Dzięcielska-Machnikowska (ed.), Prezydenci 2000, Łódź 2001.
 
24.
Witkowski Z., Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch, [in:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (eds.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top