PL EN RU
As the twig is/was bent? Managers (founders) of political science and educating its students in Poland
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Дата публикации: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Polish political science is accused of not being as global as Polish sociology, or of not taking the scientific method and scientific theory very seriously. In contrast to the three basic social sciences (psychology, economics and sociology), political science is more limited to description and humanistic interpretation. One may ask why Polish political science, as it results from the above accusations, deviates slightly from the positivist pattern. The hypothesis suggests that this may be related to the education of the founders, the first managers of political science (directors of institutes, representatives of political science in the Central Commission of Scientific Degree). As it turns out, they were mostly lawyers, and to some extent historians. Graduates of basic social sciences were rare. Political science also lacks (considering textbooks) influential methodologists. As a consequence, there are fewer social methodological subjects in political science studies than in the other aforementioned fields of study.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (47)
1.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 
2.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013.
 
3.
Bäcker R., Czechowska L., Gadomska G., Gajda J. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.
 
4.
Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
 
5.
Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984.
 
6.
Bodnar A., Wiatr J.J., Wróblewski J. (red.), Prawo i polityka, Warszawa 1998.
 
7.
Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945–1989, [w:] P.M. Majewski (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, Warszawa 2016.
 
8.
Cruse M., Historia nauki: od rolnictwa do sztucznej inteligencji, Warszawa 2022.
 
9.
Deszczyński M.P., Uniwersytet Warszawski w II Rzeczypospolitej, [w:] P.M. Majewski (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, Warszawa 2016.
 
10.
Dudzińska A., System zamknięty: socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Warszawa 2015.
 
11.
Dziubka K., Rogowska B., Lewandowski C., Tomaszewski J., W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002.
 
12.
Flis J., Złudzenie wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach Sejmu i Senatu, Kraków 2014.
 
13.
Gendźwiłł A., Wybory lokalne w Polsce: uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali, Warszawa 2020.
 
14.
Holzer J., Pšeja P., Politologia czeska: piętnaście lat rozwoju, [w:] M. Cichosz, K. Zamorska (red.), Politologia w Polsce: stan badań i perspektywy, Wrocław 2006.
 
15.
Iwanek J., Od redakcji, «Studia Politicae Universitatis Silesiansis» 2005, t. 1.
 
16.
Izdebski H., Łazarska A. (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników: teoria i praktyka, Warszawa 2022.
 
17.
Jamróz A. (red.), Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Warszawa 1989.
 
18.
Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.
 
19.
Kalicki W., Dziesięć lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, «Sobótka» 1979, nr 4.
 
20.
Karwat M., O książce Ryszarda Skarzyńskiego pt. Podstawowy dylemat politologii, «e-Politykon» 2012, nr 4.
 
21.
Klementewicz T., Kompradorzy znad Wisły w lokalnym polu nauk społecznych, «e-Politykon»2017, nr 22.
 
22.
Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna: od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa 2003.
 
23.
Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. I, Kraków 2011.
 
24.
Kunicki-Goldfinger W.H., Znikąd donikąd, Warszawa 1993.
 
25.
Ludwikowski R., Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012.
 
26.
Łukowski W., Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0: kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
27.
Madajczyk C., In memoriam: Profesor Dr Marian Żychowski (1922–1972), «Dzieje Najnowsze» 1973, nr 2.
 
28.
Malinowski M.J. (red.), Świat w okresie przemian: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Longinowi Pastusiakowi na 65-lecie urodzin, Gdańsk 2000.
 
29.
Mojsiewicz C., Od polityki do politologii, Toruń 2005.
 
30.
Mołdawa T., Kiełmiński Z., Ulicka G., Wojtaszczyk K.A. (red.), Państwo, demokracja, samorząd: księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
31.
Mycielski M., Uniwersytet Królewski, 1816–1831, [w:] T. Kizwalter (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, Warszawa 2016.
 
32.
Niżnik J., Socjologia wiedzy: zarys historii i problematyki, Warszawa 1989.
 
33.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.
 
34.
Shively W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 
35.
Sielezin J.R., Metodologia badań społecznych: definicje, terminy, pojęcia, Jelenia Góra 2021.
 
36.
Sitek B. (red.), Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (1991–2020), Warszawa 2020;.
 
37.
Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 
38.
Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977.
 
39.
Szczepański J., Nauka o polityce w świetle Ustawy 2.0 i aktów wykonawczych, «Przegląd Europejski» 2020, nr 1.
 
40.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2020.
 
41.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii (Tom pierwszy), Warszawa 2001.
 
42.
Ulicka G., Początki instytucjonalizacji nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim po II wojnie światowej, [w:] M. Wąsowicz (red.), Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2020.
 
43.
Wallas T., Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce, «Politeja» 2015, nr 4.
 
44.
Warczok T., Zarycki T., Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Warszawa 2016.
 
45.
Wiatr J.J., Czy istnieje nauka o polityce?, «Życie Szkoły Wyższej» 1971, nr 5.
 
46.
Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 2018.
 
47.
Zięba A., Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 2001, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top