PL EN RU
Czym skorupka za młodu nasiąk(ł)a? Kadrowcy politologii i kształcenie jej studentów w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Politologii polskiej zarzuca się, że nie jest tak światowa, jak polska socjologia, albo że niezbyt poważnie traktuje metodę naukową i teorię naukową. W przeciwieństwie do trzech podstawowych nauk społecznych (psychologii, ekonomii i socjologii), politologia w większym stopniu ogranicza się do opisu i humanistycznej interpretacji. Można zadać pytanie, dlaczego politologia polska, jak wynika z powyższych zarzutów, odbiega nieco od pozytywistycznego wzorca? Hipoteza podpowiada, że może to mieć związek z wykształceniem założycieli, pierwszych kadrowców politologii (dyrektorów instytutów, reprezentantów politologii w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów). Byli to w większości prawnicy, w pewnym stopniu historycy. Do rzadkości należeli absolwenci podstawowych nauk społecznych. W politologii brak też jest (biorąc pod uwagę podręczniki) wpływowych metodologów. W konsekwencji, na studiach politologicznych jest mniej, niż na pozostałych wspomnianych kierunkach społecznych, przedmiotów metodologicznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (47)
1.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 
2.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013.
 
3.
Bäcker R., Czechowska L., Gadomska G., Gajda J. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.
 
4.
Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
 
5.
Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984.
 
6.
Bodnar A., Wiatr J.J., Wróblewski J. (red.), Prawo i polityka, Warszawa 1998.
 
7.
Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945–1989, [w:] P.M. Majewski (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, Warszawa 2016.
 
8.
Cruse M., Historia nauki: od rolnictwa do sztucznej inteligencji, Warszawa 2022.
 
9.
Deszczyński M.P., Uniwersytet Warszawski w II Rzeczypospolitej, [w:] P.M. Majewski (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, Warszawa 2016.
 
10.
Dudzińska A., System zamknięty: socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Warszawa 2015.
 
11.
Dziubka K., Rogowska B., Lewandowski C., Tomaszewski J., W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002.
 
12.
Flis J., Złudzenie wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach Sejmu i Senatu, Kraków 2014.
 
13.
Gendźwiłł A., Wybory lokalne w Polsce: uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali, Warszawa 2020.
 
14.
Holzer J., Pšeja P., Politologia czeska: piętnaście lat rozwoju, [w:] M. Cichosz, K. Zamorska (red.), Politologia w Polsce: stan badań i perspektywy, Wrocław 2006.
 
15.
Iwanek J., Od redakcji, «Studia Politicae Universitatis Silesiansis» 2005, t. 1.
 
16.
Izdebski H., Łazarska A. (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników: teoria i praktyka, Warszawa 2022.
 
17.
Jamróz A. (red.), Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Warszawa 1989.
 
18.
Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.
 
19.
Kalicki W., Dziesięć lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, «Sobótka» 1979, nr 4.
 
20.
Karwat M., O książce Ryszarda Skarzyńskiego pt. Podstawowy dylemat politologii, «e-Politykon» 2012, nr 4.
 
21.
Klementewicz T., Kompradorzy znad Wisły w lokalnym polu nauk społecznych, «e-Politykon»2017, nr 22.
 
22.
Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna: od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa 2003.
 
23.
Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. I, Kraków 2011.
 
24.
Kunicki-Goldfinger W.H., Znikąd donikąd, Warszawa 1993.
 
25.
Ludwikowski R., Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012.
 
26.
Łukowski W., Nauki o polityce w Polsce – zależność od szlaku i syndrom spóźnionego przybysza, [w:] S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0: kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018.
 
27.
Madajczyk C., In memoriam: Profesor Dr Marian Żychowski (1922–1972), «Dzieje Najnowsze» 1973, nr 2.
 
28.
Malinowski M.J. (red.), Świat w okresie przemian: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Longinowi Pastusiakowi na 65-lecie urodzin, Gdańsk 2000.
 
29.
Mojsiewicz C., Od polityki do politologii, Toruń 2005.
 
30.
Mołdawa T., Kiełmiński Z., Ulicka G., Wojtaszczyk K.A. (red.), Państwo, demokracja, samorząd: księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999.
 
31.
Mycielski M., Uniwersytet Królewski, 1816–1831, [w:] T. Kizwalter (red.), Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915, Warszawa 2016.
 
32.
Niżnik J., Socjologia wiedzy: zarys historii i problematyki, Warszawa 1989.
 
33.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.
 
34.
Shively W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 
35.
Sielezin J.R., Metodologia badań społecznych: definicje, terminy, pojęcia, Jelenia Góra 2021.
 
36.
Sitek B. (red.), Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (1991–2020), Warszawa 2020;.
 
37.
Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 
38.
Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977.
 
39.
Szczepański J., Nauka o polityce w świetle Ustawy 2.0 i aktów wykonawczych, «Przegląd Europejski» 2020, nr 1.
 
40.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2020.
 
41.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii (Tom pierwszy), Warszawa 2001.
 
42.
Ulicka G., Początki instytucjonalizacji nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim po II wojnie światowej, [w:] M. Wąsowicz (red.), Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2020.
 
43.
Wallas T., Przyczynek do rozważań nad przynależnością dziedzinową nauk o polityce, «Politeja» 2015, nr 4.
 
44.
Warczok T., Zarycki T., Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Warszawa 2016.
 
45.
Wiatr J.J., Czy istnieje nauka o polityce?, «Życie Szkoły Wyższej» 1971, nr 5.
 
46.
Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 2018.
 
47.
Zięba A., Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, «Czasopismo Prawno-Historyczne» 2001, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top