PL EN RU
Analiza działań na rzecz zwiększenia frekwencji przewidzianych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 26 stycznia 2023 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk Prawnych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szeroka nowelizacja Kodeksu wyborczego dokonana ustawą z 26 stycznia 2023 roku – obok innych rozstrzygnięć – wprowadziła instrumenty mające ułatwić wyborcom dostęp do lokali wyborczych, wpływając tym samym na podniesienie poziomu frekwencji. Celem artykułu jest prezentacja przyjętych rozwiązań oraz ich ocena, dokonana na tle przebiegu procesu legislacyjnego, towarzyszącego uchwaleniu ustawy. Przeprowadzona analiza pozwala przyjąć, że omawiane rozwiązania nie uwzględniają w równym stopniu interesów wszystkich uprawnionych, pomijają konsekwentnie zgłaszane propozycje zmian wpływających na zwiększenie frekwencji oraz implikują trudności organizacyjne ze względu na moment ich wprowadzenia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
2.
Gendźwił A., Haman J., Urbaniak K., Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (https://www.batory.org.pl/wp-c... ).
 
3.
Jabłoński M., Opinia na temat zgodności uchwalonej w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP, zasadami demokratycznego państwa prawa oraz o ewentualnych konsekwencjach jej niezgodności (druk senacki nr 911).
 
4.
Jackiewicz A., Opinia dotycząca zgodności ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją, standardami demokratycznego państwa prawa, oraz ewentualnych konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
5.
Jakubowski P., Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, «Przegląd Sejmowy» 2015, nr 4.
 
6.
Jaskiernia J., Kierunki pożądanych zmian polskiego prawa wyborczego w świetle raportów misji obserwacyjnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Zielona Góra 2015.
 
7.
Kisielewicz A., Uwagi do art. 12, [w:] K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
8.
Musiał-Karg M., Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r., «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2021, nr 2(60).
 
9.
Piotrowski R., Opinia w zakresie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP i konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
10.
Rakowska-Trela A., Uwagi do art. 53a, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018.
 
11.
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zgodności ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucja RP i standardami demokratycznego państwa prawa oraz ewentualnych konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
12.
Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013.
 
13.
Zbieranek J., Nowe procedury: korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
14.
Zbieranek J., Uwagi do art. 37d, [w:] K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top