PL EN RU
WIELOWYMIAROWA ANALIZA REFORMY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA UKRAINIE I W POLSCE W KONTEKŚCIE INNOWACJI I PERSPEKTYWY ROZWOJU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Politologii Donieckiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W zaproponowanym badaniu akcent położono na problemie współdziałania i komunikowania systemu samorządu lokalnego z instytucjami systemu politycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Badanie operuje aktualnymi we współczesnych naukach politycznych pojęciami i kategoriami, takimi jak: system samorządu lokalnego w kontekście analizy i spiralnej dynamiki, a także informacyjne podejście do analizy samorządu lokalnego. Oddzielny akcent położono na metodologii badania. Bazuje się na wielowariantowości teoretycznych podejść i metod, z analizą silnych i słabych stron każdej z ich. Przedstawiona w artykule klastrowa metoda jest wykorzystywana nie tylko przy analizie bazowych problemów samorządu lokalnego (system budżetowy, system finansów lokalnych, problem współdziałania władz lokalnych z władzą centralną), ale jest także używana do specjalnych zagadnień – wybory polityczne, odbiór i zaufanie społeczeństwa obywatelskiego do instytucji samorządu lokalnego.
 
REFERENCJE (10)
1.
М. Бутко, О. Зеленська, С. Зеленський, А. Літош, Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв репресивності адміністративно-територіальних районів України, „Економіст” 2011, № 11 (301).
 
2.
Х.М. Дейнега, Особливості підготовки державних службовців у Республіки Польща, „Економіка та держава” 2011, № 2 (лютий).
 
3.
П. Любченко, Засади масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування, „Вісник Академії правових наук України” 2010, № 1 (60).
 
4.
S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny ІІІ Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002.
 
5.
О. Павлюк, Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року, „Пам’ять століть.Планета” 2012, № 1–2.
 
6.
В. Пархоменко, Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Киев 1999.
 
7.
О.В. Перевознікова, Роль місцевих органів влади у процесі створення та функціонування кластерів, [в:] Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: зб.наук.праць, Донецьк 2011.
 
8.
Л. Рибчинська, Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині, „Економіст” 2008, № 10.
 
9.
J. Sallet, E. Paisley, Innovation Clusters Create Competitive Communities, „Huff Post Social News” September 21, 2009.
 
10.
O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, The Competitiveness Institute/VINNOVA, Gothenburg 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top