PL EN RU
Финансовая независимость гмины в Польше – основы и результаты
 
Подробнее
Скрыть детали
1
доктор Института политических наук Варшавского университета
 
 
Дата публикации: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;39
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
Данная работа посвящена финансовой самостоятельности гмины и способам ее трактовки. Автор анализирует правовые и фактические детерминанты финансовой самостоятельности гмины и представляет следующие из этого выводы. Автор выдвигает тезис о том, что в современной Польше конституционная ценность, которой является финансовая самостоятельность гмины, не реализуется в полной мере парламентом, равно как и Конституционный трибунал не придает ей надлежащего значения. Доходы гмин возрастают неадекватно доверенным им парламентом заданий. Последствиями происходящего процесса является возрастающая задолженность гмин и проблемы гмин с реализацией местных потребностей общин, то есть той цели, для реализации которой создано гминное самоуправление.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (13)
1.
A. Babczuk, Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce, „Finanse Komunalne” 2009, № 6.
 
2.
M. Czekaj, Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014–2020 – występujące ograniczenia, „Finanse Komunalne” 2015, № 1–2.
 
3.
T. Dębowska-Romanowska, Prawne i pozaprawne uwarunkowania skuteczności gwarancji wynikających z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, [w:] H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Finanse komunalne a Konstytucja, Warszawa 2012.
 
4.
M. Dylewski, Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej, „Finanse Komunalne” 2015, № 1–2.
 
5.
Z. Gilowska, W. Misiąg, Dostosowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich, Warszawa 2000.
 
6.
M. Grzybowska, Polska reforma samorządowa – założenia i rezultaty, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013.
 
7.
J. Jagoda, Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2014, № 1–2.
 
8.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014.
 
9.
R.P. Krawczyk, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym – aspekty konstytucyjno-ustawowe i faktyczne, Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia1997 roku, Toruń 2013.
 
10.
K. Surówka, Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – degresja samodzielności finansowej, „Finanse Komunalne” 2014, № 1–2.
 
11.
J. Wiśniewski, Rola i znaczenie zasady adekwatności z perspektywy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2015, № 1–2.
 
12.
J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 13.
 
13.
J. Zawora, Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2015, № 1–2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top