PL EN RU
„Ujawnić i izolować” – losy policjantów obozów juchnowskiego i kozielskiego (lipiec 1940– czerwiec 1941)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 16-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest losom polskich policjantów więzionych w obozach jenieckich NKWD juchnowskim i kozielskim. Ukazuje wielki nacisk ludzi oddanych Stalinowi na funkcjonariuszy operacyjnych NKWD, mających wykonać pracę polegającą na ujawnieniu i izolowaniu tych, którzy nie godzili się na jakąkolwiek współpracę z władzami radzieckimi, prowadzili działalność kontrrewolucyjną i myśleli o odbudowie niepodległej Polski. Obrazuje kolejność odgórnie podejmowanych decyzji, a następnie realizowanych w obozach, między obozami oraz między obozami i więzieniami. Przedstawienie decyzji mających na celu wykrycie „niebezpiecznych” policjantów pozwoliło wykazać, jak wielką wagę kierownictwo NKWD przywiązywało do ludzi zajmujących kierownicze stanowiska w Policji Państwowej. Wykazano, że o ile zdemaskowanych policjantów przemieszczano z obozu juchnowskiego do kozielskiego lub z obu jednostek bezpośrednio do więzień, o tyle w stosunku do wszystkich policjantów podjęto decyzję wywiezienia ich do przymusowej katorżniczej pracy mającej na celu nie tylko poniżenie, ale również powodującej powolną śmierć.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
Abarinow W., Oprawcy z Katynia, Kraków 2007.
 
2.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Hover Instytutom, Kolekcja Andersa, IV–58 ( 493–497); IV–58 (649–650); IV–58 (579–580).
 
3.
Archiwum Wschodnie w Warszawie, sygn. II/641; sygn. I/1154.
 
4.
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. VIII 800.20.355; VIII 800.20.450.
 
5.
Fałdowska M., Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939–maj 1940), Siedlce 2013.
 
6.
Fałdowska M., Ponojska „odyseja” polskich jeńców na Wschodzie, [w:] M. Wiśniewska (red.), Wojskowość – bezpieczeństwo – wychowanie. Księga jubileuszowa profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. 2, Siedlce 2012.
 
7.
Fałdowska M., Rejestracja jeńców wojennych w obozie juchnowskim (lipiec 1940–czerwiec 1941), Opole 2017.
 
8.
Fałdowski M., Zagłada polskich policjantów więziennych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939–maj 1940), Szczytno 2016.
 
9.
Gałek B., Starobielsk: obóz jeniecki NKWD, wrzesień 1939–maj 1940, Warszawa 2014.
 
10.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kol. 12/5/4.
 
11.
Jaczyński S., Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, Warszawa 2012.
 
12.
Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu. Alfabetyczne wykazy 3640 jeńców wojennych z 1939 r. – Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości – przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu, Warszawa 1998, „Indeks Represjonowanych”, t. 5.
 
13.
Katyń. Dokumenty zbrodni, W. Materski i in. (red. nauk. i oprac.), t. 2 – Zagłada, marzec–czerwiec 1940, red. A. Belerska, Warszawa 1998.
 
14.
Katyń. Dokumenty zbrodni, W. Materski i in. (red. nauk. i oprac.), t. 3 – Losy ocalałych, lipiec 1940–marzec 1943, red. A. Belerska, Warszawa 2001.
 
15.
Lebiediewa N., Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997.
 
16.
Lebiediewa N., Operacyja po „rozgruzke” speclagerej, [w:] Katynskaja drama. Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków: sud’ba intiernirowannych polskich wojennosłużaszczich, Moskwa 1991.
 
17.
Nieznany łagier we wsi Ponoje, opr. J. Maroszek, „Sybirak” 1999, nr 21.
 
18.
Pieńkowski T., Działania NKWD w Związku Sowieckim po czerwcu 1940 r. wobec polskich żołnierzy internowanych po 17 września 1939 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej” 2004, t. 39.
 
19.
Pietrow N., Poczet katów katyńskich, Warszawa 2015.
 
20.
Zapisy Terroru. Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, https://www.zapisyterroru.pl.
 
21.
Zbrodnia katyńska. Bibliografia 1940–2010, opracowanie, red. I. Kowalska, E. Pawińska, wstęp M. Tarczyński, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top