PL EN RU
„Nieunijne” państwa pojugosłowiańskie w obliczu integrującej się Europy – uwag kilka
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Za główny cel rozważań przyjęto ustalenie, w jakim stopniu państwa pojugosłowiańskie, niebędące jeszcze członkami Unii Europejskiej, są przygotowane do członkostwa w UE. Analizie poddane zostały cztery państwa: Bośnia i Hercegowina, Republika Serbii, Czarnogóra oraz Republika Macedonii. Ustalono, że wszystkie te państwa aspirują do pełnoprawnego członkostwa w UE. Jednak wciąż jeszcze żadne z nich nie spełnia w stopniu wystarczającym stawianych kryteriów przez Unię Europejską. W niedalekiej przyszłości największe szanse mają w kolejności: Czarnogóra, Republika Serbii, Republika Macedonii. Wobec Bośni i Hercegowiny wciąż jeszcze kierowane są liczne zastrzeżenia ze strony UE, w tym najpoważniejsze – brak przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej państwa. Przygotowanie tych państw do członkostwa w UE jest systematycznie, rokrocznie monitorowane za pomocą metody screeningu. Sprawdzanie prawa kraju kandydującego do UE pod kątem jego zgodności z prawem unijnym acquis communitare pozwala na dokonanie oceny stopnia przygotowania do uzyskania statusu pełnoprawnego członka. I choć państwa, o których mowa, to przypadek trudno poddający się sprostaniu rygorystycznym warunkom akcesyjnym stawianych przez Unię Europejską, to jednak UE zatroskana o bezpieczeństwo i stabilność w regionie zabiega o bliskie z nimi relacje.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
F. Biber, Bośnia i Hercegowina po 1990 roku, [w:] S.P. Romet (red.), Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2012.
 
2.
M. Bulatoviđ, Stvarni problemi evropske unije i nestanak nijene privlačene moči, [w:] M. Stepič, Ž. Ðurić (red.), Srbija i evroazijski geopolitički prostor, Beograd 2013.
 
3.
E. Bujwid-Kurek, Eu aspirations of the Republic of Serbia –an overview, „Przegląd Europejski” 2016, nr 2.
 
4.
E. Bujwid-Kurek, Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Kraków 2008.
 
5.
E. Bujwid-Kurek. Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4.
 
6.
E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012.
 
7.
E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich, „Horyzonty Polityki” 2013, Vol.4.
 
8.
A. Gucka, Czy Unia Europejska ponosi winę za kryzys polityczny w Bośni i Hercegowinie, [w:] D. Gibas – Krzak, A. Krzak (red.), Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, Szczecin-Warszawa 2013.
 
9.
M. Kovačević, Evropska unija izmed˙u politike proširenija produbljavanja evropske integracje, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, Beograd 2009.
 
10.
M. Kovačević, Primena programa bespovratne finansijske pomoći EU za zapadni Balkan – iskustva CARDS i IPA: pouke za Serbiju, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, Beograd 2009.
 
11.
D. Lopandić, J. Kronja, Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu, Beograd 2010.
 
12.
T. Mišević, Pregovori Srbije i Evropske unije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, [w:] D. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Beograd 2009.
 
13.
S. Orlović, Politički život Srbije. Između partokratije i demokratije, Beograd 2008.
 
14.
V. Pavlović, Ekonomska kriza i kriza demokratije – pogled sa periferije, [w:] I.Vujačić, N. Beljinac (red.), Nova Evropa i njena periferija, Beograd 2015.
 
15.
I. Ristić, Između čekića i nakovnja: Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, [w:] M. Podunovac (red.), Država i demokratija, Beograd 2010.
 
16.
S. Samardžić, Problem Kosova i Metohije iz ugla evropsih integracja, [w:] S. Samardžić (red.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Unije, Beograd 2009.
 
17.
D. Sloviđ, Srpski ncijonalni interesi, Beograd 2010.
 
18.
S. Sochacki, Bośnia i Hercegowina 1995–2012. Studium politologiczne, Toruń 2015.
 
19.
M. Vasović, Nacionalni i nadnacionalni identitet u kontekstu političke kulture u Srbije, [w:] S Mihajlović, M. Ružica, T. Jakobi (red.), Kako građani vide tranziciju. Istraživanje javnog mnienija tranzicije, Beograd 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top