PL EN RU
“Regency Kingdom”. A Quasi-Monarchist Episode on the Road to an Independent Republic of Poland
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 
2
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
3
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2024-02-13
 
 
Studia Politologiczne 2024;71
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The objective of the paper is to indicate selected issues related to the construction of the political system of the future Polish state in 1918. Parallel to the construction of the political system, struggles for independence and the borders of the state, which was reborn after 123 years of captivity, continued. The emergence of centers of power and political institutions in the conditions of geopolitical changes of the last phase of the Great War of 1914–1918 was of utmost importance for the process of shaping the political system. The main links in this process were the Provisional Council of State and the Regency Council.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (95)
1.
Affek M., Kwestia kandydatur do tronu polskiego w czasie I wojny światowej, «Pro Fide Rege et Lege» 1999, nr 1 (33).
 
2.
Antoszewski A., Ustrój polityczny, [w:] Leksykon politologii, Wrocław 1999.
 
3.
Bagiński H., Wojsko Polskie na wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921.
 
4.
Białokur M., Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza, Toruń 2005.
 
5.
Chwalba A., Legiony Polskie 1914–1918, Kraków 2018.
 
6.
Chwalba A., Wielka wojna Polaków 1914–1918, Warszawa 2018.
 
7.
Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.
 
8.
Dębski S., Długołęcki P., Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1918 listo pad–grudzień, Warszawa 2008.
 
9.
Dmowski R., Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 1 i 2, Warszawa 1988.
 
10.
Drozdowski M.M., Władysław Grabski, Rzeszów 2002.
 
11.
Drymmer W.T., W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914–1947, Kraków 2014.
 
12.
Dziennik Juliusza Zdanowskiego, t. I: 22 VI 1915–29 IV 1917, t. II: 15 X 1918–23 VI 1919, przedmowa i oprac.: J. Faryś, T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2013.
 
13.
Galos A., Głąbiński Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, 1960.
 
14.
Garlicki A., Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonferedowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.
 
15.
Garlicki A., Historia Polski 1815–2004, Warszawa 2005.
 
16.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2008.
 
17.
Gaul J., Makiłło D., Przystanek na drodze do niepodległości: działalność Rady Regencyjnej w latach 1917–1918, Warszawa 2018.
 
18.
Giza A., Ponikowski Antoni, [w:] M. Baumgart, H. Walczak, A. Wątor (red.), Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, Szczecin 2001.
 
19.
Giza W., Stanisław Głąbiński – przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim, «Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie» 2004, nr 650.
 
20.
Górecki D., Pierwsza Władza Suwerenna w odrodzonej Polsce, [w:] W.L. Ząbek (red.), Twórcy Niepodległości. Praca zbiorowa, Warszawa 1999.
 
21.
Hirsz Z.J., II Rzeczpospolita (narodziny, ustrój konstytucyjny, zmierzch), Białystok 1994.
 
22.
Jabłonowski M., Cisowska-Hydzik D. (opracowanie, wybór i przygotowanie do druku),.
 
23.
Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, Pułtusk–Warszawa 2007.
 
24.
Jabłonowski M., Jakubowski W., Military Aspects of the Dispute Between Poland and Lithuania over the North-Eastern Borderlands (1919–1920): Polish Perspective, «Istorija» (Vytauto Didzioju Universitetas Kaunas) 2022, t. 125, nr 1.
 
25.
Jabłonowski M., Jakubowski W., Jajecznik K. (opracowanie, wybór i przygotowanie do druku), Ku Rzeczypospolitej demokratycznej. Polska debata ustrojowa 1917–1921, Pułtusk–Warszawa 2015.
 
26.
Jabłonowski M., Janowski W., Sołtysiak G. (wybór i przygotowanie do druku), Ostatnia prosta. Rząd Józefa Świerzyńskiego październik-listopad 1918. Dokumenty i materiały, opracowanie, Warszawa 2018.
 
27.
Jabłonowski W., Chrzanowski Zygmunt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, 1937.
 
28.
Jabłoński M. (oprac.), Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości: znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego, Kraków 2017.
 
29.
Jajecznik K., Wizja systemu politycznego w myśli państwowej Stanisława Głąbińskiego,«Rocznik Nauk Politycznych» 2005, nr 1.
 
30.
Jakubowski W., Jajecznik K., Polska debata ustrojowa w latach 1917–1921. Perspektywa politologiczna, Warszawa–Pułtusk 2010.
 
31.
Jakubowski W., Jajecznik K., U źródeł demokracji w Polsce XX wieku. Debata konstytucyjna w Polsce 1918–1921, «Rocznik Nauk Politycznych» 2007, nr 10.
 
32.
Jakubowski W., Słomka T. (red. nauk.), Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku. Studia i rozprawy, Pułtusk 2008.
 
33.
Jakubowski W., Słomka T., Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989–2011 na tle polskich tradycji polityczno-ustrojowych XIX i XX wieku, Warszawa 2011.
 
34.
Jakubowski W., Słomka T., Polskie tradycje polityczno-ustrojowe XIX i początku XX wieku, [w:] Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989–2011 na tle polskich tradycji polityczno-ustrojowych XIX i XX wieku, Warszawa 2011.
 
35.
Jakubowski W., Zamęcki Ł., Metodologia badań politycznych, [w:] W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.
 
36.
Jezierski A., Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, t. I, Warszawa 2003.
 
37.
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. I–IV, Łomianki 2006/2007.
 
38.
Kakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, red. i oprac.: T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000.
 
39.
Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2009.
 
40.
Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
 
41.
Kempa A., Zawadzka M., Tablice pamięci, Łódź 2000.
 
42.
Kidzińska A., Stronnictwo Polityki Realnej 1905–1923, Lublin 2007.
 
43.
Kofman J., A. Wierzbicki, [w:] A. Mączak (red.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 1981.
 
44.
Kołodziejczyk A., Niemojowski Wacław (1865–1939), [w:] A. Garlicki i in. (red.), Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 
45.
Konarski S., Wacław Paszkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV.
 
46.
Kozicki S., Pamiętnik 1876–1939, oprac., przedmowa i przypisy M. Mroczko, Słupsk 2009.
 
47.
Kumaniecki W.K., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912–styczeń 1924, Warszawa 1924.
 
48.
Landau Z., Antoni Mińkiewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXI.
 
49.
Landau Z., Steczkowski Jan Kanty (1862–1929), [w:] A. Mączak (red.), Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t. II, Warszawa1981.
 
50.
Legutko G., Sadowska I., Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego. Wybór materiałów z lat 1898–1943,Kielce 2007.
 
51.
Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938.
 
52.
Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1981.
 
53.
Majchrowski J. (red.), współpraca: G. Mazur, K. Stepan, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej,Warszawa 1994.
 
54.
Malinowska I., Polskie centrum parlamentarne w latach 1919–1926, «Przegląd Historyczny» 1990, nr 3–4.
 
55.
Małecki J.M., Zarys dziejów Polski 1864–1939, Kraków 1991.
 
56.
Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.
 
57.
Molenda J., Piłsudczycy i narodowi demokraci 1908–1919, Warszawa 1980.
 
58.
Morawski W., Władysław Grabski premier rządu polskiego 23 VI–24 VII 1920, 19 XII 1923–14 XI 1925, [w:] A. Chojnowski, P. Wróbel (red.), Prezydenci i premierzy II Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa 1992.
 
59.
Myjak J., Z redakcyjnego archiwum. O Józefie Świeżyńskim opowieść, «Wiadomości Lipnickie» 2011, nr 3.
 
60.
Myśliński J. (wstęp, wybór i oprac.), Ignacy Daszyński. Teksty, Warszawa 1986.
 
61.
Nałęcz T., Sprawa polska w czasie I wojny światowej: materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, Warszawa 1982.
 
62.
Narodziny niepodległości w Galicji (1918–1919). Wybór dokumentów z archiwów lwowskich, oprac., wstęp i przypisy M. Przeniosło, Kielce 2007.
 
63.
Pajewski J. (oprac.), Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, Poznań 2002.
 
64.
Pajewski J., Odbudowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Poznań 2007.
 
65.
Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku, wybór, wstęp i przypisy B. Szlachta, Warszawa 2002.
 
66.
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1914–1939, cz. 1 i 2, Gdańsk 1990.
 
67.
Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1981.
 
68.
Protokoły posiedzeń rządów Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 1917–1918, cz. 1–3, wprowadzenie Z.J. Winnicki, opracowanie i przygotowanie do druku: M. Jabłonowski, W. Janowski, G. Sołtysiak, Warszawa 2019/2020.
 
69.
Przeniosło M., Polska Komisja Likwidacyjna 1918–1919, Kielce 2010.
 
70.
Römer M., Dzienniki, t. 3: 1916–1919, Warszawa 2018.
 
71.
Roszkowski W., Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, Kraków 2018.
 
72.
Rum M.S., Józef Englich, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa–Poznań 1981.
 
73.
Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 
74.
Rzepecki J., Rodowód wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
 
75.
Sejda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. I–II, Poznań–Warszawa 1927.
 
76.
Sibora J., Między zniewoleniem a niepodległością: z dziejów przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Moskwie, Gdańsk 2001.
 
77.
Sierpowski S., Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. I: 1918–1926, Poznań 1989.
 
78.
Skowroński T., Pamiętniki 1914–1939. Student w Szwajcarii. Dyplomata w wolnej Polsce, Pruszków 1999.
 
79.
Sobczak M., Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w latach 1914–1919, Wrocław 2008.
 
80.
Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.
 
81.
Stepnik K., Gabryś M. (red.), Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin 2011.
 
82.
Suleja T., Tymczasowa rada Stanu, Warszawa 1998.
 
83.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
 
84.
Suleja W., Kosynierzy i strzelcy. Rzecz o irredencie, Wrocław 1997.
 
85.
Szawłowski R., Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
 
86.
Szklarska-Lohmanowa A., Puławski Franciszek Jan (1875–1956), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, Warszawa–Kraków 1986.
 
87.
Szymanek J., Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006.
 
88.
Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 
89.
Wierzbicki A., Żywy Lewiatan. Wspomnienia, wstęp i oprac. P. Wierzbicki, Warszawa 2001.
 
90.
Wierzbicki A., Wspomnienia i dokumenty (1877–1920), Warszawa 1957.
 
91.
Winnicki Z.J., Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918), Wrocław 2017.
 
92.
Władysław Studnicki. Pisma wybrane, t. I. Z przeżyć i walk, Toruń 2002.
 
93.
Wolikowska I., Roman Dmowski. Człowiek – Polak – Przyjaciel, Wrocław 2007.
 
94.
Wołos M., Ministrowie spraw wojskowych Jan Wroczyński 16 I–27 II 1919 oraz Józef Leśniewski 27 II 1919–9 VIII 1920, [w:] M. Jabłonowski (red. nauk.), Ministrowie spraw wojskowych 1918–1944. Z badań nad polityka wojskową Polski, Pułtusk 2005.
 
95.
Zamoyski J., Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914–1919, Warszawa 1991.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top