PL EN RU
“Bratniak” 1977–1981. Journal of the Young Poland Movement
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
With aim to promote its political agendas and acquiring support the political opposition attempted to publish various types of journals. Such initiative was also taken by the democratic opposition activists who formed the Bratniak magazine at the end of 1977. The first issue of Bratniak came out in Gdańsk on 1st October 1977. A total number of thirty Bratniak issues of various volumes was published. The axiological pillar of the Bratniak’s cycle was Catholicism. National values, including Catholic ones, were supported. The reflection upon the nation, its essence, future and prospects for growth was a part of broader thought of the Bratniak’s cycle. The cycle drew from experience and tradition of the National Democratic Movement created at the end of the 19th century, and saw itself as the follower of the movement’s values.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (39)
1.
Bartyzel J., Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009.
 
2.
Bartyzel J., Zawracanie kijem Wisły. Artykuły-felietony-polemiki. Wybór z lat 1986–1993, Gdańsk 1993.
 
3.
Bartyzel M., Powstanie styczniowe, «Bratniak» 1981, nr 27.
 
4.
Błażejowska J., Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976– 1989/1990, Warszawa 2010.
 
5.
Borowik B., Inspiracje endeckie w koncepcjach ideowych i politycznych publicystów Ruchu Młodej Polski na łamach „Polityki Polskiej”, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, Szczecin 2008.
 
6.
Borowik B., Partie konserwatywne Polsce 1989–2001, Lublin 2011.
 
7.
Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa 2014.
 
8.
Dawidowicz A., Stan badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2012, vol. 33.
 
9.
Dehnel-Szyc M., Stachura J., Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991.
 
10.
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 
11.
Dobek-Ostrowska B., Rozwój studiów nad komunikowaniem politycznym w Polsce na tle badań światowych – główne obszary badawcze i perspektywy rozwojowe, «Global Media Journal Polish Edition» 2006, no. 1.
 
12.
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994.
 
13.
Hall A., Czy zagraża nam nacjonalizm?, «Bratniak» 1979, nr 18/4.
 
14.
Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.
 
15.
Karpiński J., Polska, Komunizm. Opozycja. Słownik, Warszawa 1988.
 
16.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Warszawa 1999.
 
17.
Kucharczyk G., O recepcji myśli narodowo-demokratycznej w środowiskach polskiej opozycji po 1976, [w:] T. Sikorski, A. Wątor (red.), Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek (koncepcje – ludzie – działalność), Szczecin 2008.
 
18.
Kufel J., Opozycja demokratyczna wobec wyboru Jana Pawła II i jego pierwszej pielgrzymki do Polski, [w:] W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski (red.), Papieskie pielgrzymki w PRL, Gdańsk 2019.
 
19.
Łatka A., Krakowski etap I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL.
 
20.
Próba syntetycznego spojrzenia, «Res Historica» 2016, nr 42.
 
21.
Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 
22.
Maj E. (red.), PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, Lublin 2013.
 
23.
Mikołajczyk M., Cechy charakterystyczne propagandy opozycji politycznej w Polsce (1976–1989), [w:] W. Paruch, K. Trembicka (red.), Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, Lublin 2002.
 
24.
Mikołajczyk M., Jak się pisało o historii. Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu, Kraków 1998.
 
25.
Muller A., Działalność Ruchu Młodej Polski w latach 1976–1982, [w:] Ł. Kamiński (red.), Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. 2, Wrocław 1999.
 
26.
Nadworski J., Zieliński M., Geneza i działalność Ruchu Młodej Polski 1976–1985, Warszawa 1986.
 
27.
Paczkowski A., Badania historyczno-prasowe w zastosowaniu do badań nad dziejami myśli politycznej, [w:] H. Zieliński (red.), Polska myśl polityczna XIX i XX w., t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, Wrocław 1980.
 
28.
Piątkowski K., Myśl polityczna opozycji w Polsce (1976–1989), Lublin 2016.
 
29.
Sikorski T., O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989), Toruń 2012.
 
30.
Sikorski T., Personalizm narodowy. Jednostka i naród w refleksji politycznej Ruchu Młodej Polski. Kilka uwag porządkujących, «Przegląd Zachodniopomorski» 2011, zesz. 1.
 
31.
Sokół W., Specyfika legitymizacji systemu politycznego Polski Ludowej, [w:] E. Maj (red.), PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, Lublin 2013.
 
32.
Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków–Warszawa 1998.
 
33.
Turek W., Nie ma wolności bez „Solidarności”? Ruch Młodej Polski i środowisko „Przeglądu Politycznego” wobec „Solidarności”, [w:] L. Mażewski, W. Turek (red.), „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980–1989), Gdańsk 1995.
 
34.
Urbaniak P., Literackie pisma bezdebitowe we Wrocławiu, 1976–1989, «Rocznik Historii Prasy Polskiej» 2011, t. XIV, z. 1–2.
 
35.
Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006.
 
36.
Wandowicz K., Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989–1998), Wrocław 2000.
 
37.
Wąsowicz J., Niezależna prasa młodzieżowa w latach 1977–1990. Wybrane zagadnienia, «Seminare. Poszukiwania naukowe» 2012, nr 32.
 
38.
Zaremba P., Młodopolacy, Gdańsk 2000.
 
39.
Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945–1989), Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top